Privacybeleid

Wie ben ik
Ik ben Hans Gal Sieraden. Mijn website-adres is: https://www.hansgalerie.nl
HansGalerie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
HansGalerie verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam,
– Adresgegevens,
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HansGalerie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen indien je een vraag stelt via het contactformulier

Geautomatiseerde besluitvorming
HansGalerie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. HansGalerie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Word, Webmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HansGalerie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens, adres en emailadres: Zolang de persoon verbonden wil blijven, in het belang van de persoon zelf. Wanneer een persoon aangeeft geen berichten meer te willen ontvangen, worden gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
HansGalerie verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
HansGalerie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HansGalerie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. HansGalerie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HansGalerie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier van de website.